ANASAYFA HAKKIMIZDA TAMAMLANMIŞ PROJELER DEVAM EDEN PROJELER İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Faydalı Bilgiler
Ses yalıtımı nedir?
 
Taşeron firma sözleşme örneği
 
Mimarlık nedir
 
Şüfa hakkı nedir?
 
Fore kazık nedir?
 
Faydalı Bilgiler  »  Taşeron firma sözleşme örneği
TİP TAŞERON SÖZLEŞMESİ
 
1- TARAFLAR        :
A.
B-
 
2- İŞİN ADI: Müteaahhitin yüklenicisi olduğu
3-İŞİN TANIMI:.
4-GÜVENLİK: Taşeron işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu , 7/7583 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü , 7/8602 sayılı yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.Taşeron firma ; çalışanlarının ya da üçüncü kişilerin uğrayacağı zararları , herhangi bir ihtar veya ihbar gerek kalmaksızın derhal ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.Müteahhit firma , herhangi bir nedenle taşeron firmanın vermiş olduğu zararı tazmin etmek yükümü ile karşılaşır ise ; bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ayrıca ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın , taşeronun hak edişinden kesecektir.Taşeronun çalıştıracağı personelin SSK girişleri işe başlamadan önce şantiye şefliğine bildirilecek ve daha sonra işe başlanacaktır.İşçi SSK giriş ve primler ile her türlü resmi harç ve vergiler taşerona aittir.
 
5.TEMİNAT: Taşeron firmanın hak edişinin, sözleşmenin 8.maddesinde belirlenen daire fiyatını % 50 geçmesi halinde , hak edişe mahsuben bir daire taşeron firmaya verilecektir.Ancak taşeron firma ; iş bu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ; hiç ya da gereği gibi ifa etmediği takdirde ; hak edişlerinin tamamı ceza ve eksik imalat kesintisi olarak kabul edilecektir.Taşeron firma bu husus gayrı kabili rücu olmak kaydı ile kabul etmiştir.
 
 
6. METRAJ: Tüm işlere ait metrajlar daire bazında olup , birim fiyatlarda detaylandırılmış kalemlerin yarım olması durumunda bu kalemler için hakediş hazırlanmayacaktır.
 
7.BİRİM FİYAT: KDV dahil olmak üzere aşağıdaki pursantaj doğrultusunda olacaktır.
 
 
Yukarıda yazılı genel toplam müteahhit firmanın uhdesinde bulunan
Sitelerine ait muhtelif ebattaki daireler için; hak edişlerde imalat yerlerine göre fiyat kullanılacaktır.
Taşeron firma işyerini görüp inceleyerek işi almıştır.Birim fiyata her türlü işçilik, makine , ekipman, sarf malzemeleri , nakliye , işçi maaş ve SSK giderleri ,vergiler, genel giderler, yatay ve düşey taşımalar ile KDV dahildir.
 
8-ÖDEMELER: Taşeron işi KDV dahil %100 daire karşılığı ve aylık hak ediş usulü ile almıştır.Taşeron firmanın hak edişi , takip eden ayın 10.günü hazırlanacaktır. İş bu sözleşme ile taraflar hak edişinin %100 daire karşılığı ödenmesini kararlaştırdığından , taşeron firmaya hak edişine mahsuben -------------- daire verilecektir.
 
9.İŞİN SÜRESİ: Taşeron işi proje müdürü ve şantiye şefi ile yapılacak iş programına paralel olarak yapmakla yükümlüdür.İş programına uyulmaması ve işin taşeron firma tarafından geciktirilmesi halinde her gün için %0,5 oranında nefaset miktarı hak edişinden kesilecektir.
 
10- TEKNİK ŞARTLAR:
A. Taşeron işi ; Bayındırlık Bakanlığı Teknik Şartname ve esaslarına göre yapacaktır.İşin teslimi için gerekli tüm projeleri yapmak taşeron firmanın yükümlülüğündedir.
B. Taşeron ; öncelikle proje müdürlüğünün talepleri doğrultusunda farklı tipte ve m2 de daireler için, birer adet örnek daire hazırlayacaktır.Örnek dairelerin , müteahhit firma tarafından kabulü üzerine ; yapılacak tüm imalatlar için bu daireler baz alınacaktır.
C. Yapılacak tüm daire içi proje müdürlüğünün taleplerine, şartnamelere uygun şekilde olması ve bu hususun yapılacak   testlerle doğrulanması halinde; proje müdürlüğü ve şantiye şefliği tarafından imzalı teslim tutanağı ile iş müteahhit firmaya teslim edilecektir.Teslim tutanağı bulunmayan daire ve bloklar için taşeron firmanın sorumluluğu devam edecektir.
D. İş  esnasında gerekli olan delim işlemleri karot ile yapılacaktır.Daire içi kırımları ise delici kırıcı makine veya murç ile yapılacaktır.Her türlü alet , ekipman ve makineler ile bunların sarf malzemeleri taşeron tarafından karşılanacaktır.
E. İş bu sözleşmeden kaynaklanan işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları taşeron firma tarafından temizlenerek şantiye dışına çıkarılacaktır
F. Taşeron iş bu sözleşme ile yapmış olduğu boru montaj işlerinden ötürü ; teslim tarihinden itibaren 2 yıl süre içinde meydana gelebilecek tüm arızaları ücretsiz olarak giderecektir.Taşeron firma bu hususta , müteahhit firmaya noter tasdikli bir taahhütname verecektir.Bu taahhütnamede taşeronun iş yeri adı soyadı ve servis numaraları yazılı olmak zorunda olup ,bu belge çerçeve içinde blok girişlerine asılacaktır.

11.ÖZEL ŞARTLAR:
 
A. Taşeron, proje müdürünün belirttiği ve işin gerektirdiği miktarda teknik eleman , kalifiye usta, yardımcı ve işçilerini işin başında bulundurmak zorundadır.Kontrollük ve müteahhitlikçe, çalışması sakıncalı görülen elemanlar taşeron firma tarafından derhal işten çıkarılacaktır.Şantiyede onaysız ve evraksız personel çalıştırılmayacağından , taşeron firma personelinin işe girmeden önce tüm yasal işlemleri ve belgeleri tamamlanması zorunludur.Taşeron firma çalıştıracağı tüm personelin ; SSK girişleri, güvenlik soruşturmaları ve belgelerinin bir suretini proje müdürlüğüne ibraz edilecektir.
B-Taşeron proje müdürlüğü tarafından hazırlanan iş programına uymakla yükümlüdür.
C. Taşeron kullanacağı tüm araç gereçleri ve bunlara ait sarf malzemelerini kendisi karşılayacaktır.
D. Taşeron yaptırdığı imalata göre , işi öncelikle daire sonuç olarak da blok bazında teslim edecektir. Taşeron , şantiye şefinden alınacak onaylı imalat teslim tutanağını ; proje müdürlüğüne onaylattıracaktır.Tutanak olmadığı sürece taşeronun imalat üzerindeki yükümlülüğü devam edecektir.
E. Taşeronun iş bu sözleşme gereğince imalat ve montaj yaptığı süre içinde , mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup ; aksi halde diğer imalatlara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar hak edişinden kesilecektir.
F. Taşeron işin sorumlusu olarak; işin başında bir makine mühendisi bulundurmak zorundadır.
G. Taşeron SSK bildirgelerini ve ödeme makbuzlarının bir suretini müteahhit şirket muhasebesine teslim edecektir.
 
12.İŞİN SÜRESİ: Taşeron işi, proje müdürlüğünün hazırladığı iş programına paralel şekilde yapmakla yükümlüdür. Taşeron firma hazırlanan programa ve şantiye şefliğinin ihtarlarına rağmen işi geciktirdiği ya da sözleşme şartlarına uymadığı takdirde müteahhit dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.Bu durumda taşeron firmanın yapmış olduğu hak ediş , müteahhit’e irat kaydedilir.
 
13.DEVİR VE CİRO YASAĞI: Taşeron bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi müteahhit ve işveren firmanın onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde , üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve ciro edemez.Aksi takdirde, müteahhit dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.Bu maddeye aykırı olarak işin devri halinde , taşeron firmanın tüm hak edişi , müteahhit firmaya irat kaydedebilir.Taşeron işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt taşeronlara verebilir.Müteahhit firmanın bilgisi dışında işin kısmen dahi üçüncü kişilere devredilmesi halinde , taşeron --------USD cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 
14-İŞİN FESHİ: Taşeron firmanın sözleşme kurallarına uymaması ve müteahhit firmanın talebi doğrultusunda işi yapmaması halinde, müteahhit tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir.
 
15- ANLAŞMAZLIKLAR : İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde --------------- Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkildir.
 
16-ADRES DEĞİŞİKLİĞİ : Taraflar 1.maddede beyan ettikleri adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyanla, vuku bulacak adres değişikliklerini 7 gün içinde noter ya da iadeli taahhütlü posta marifeti ile karşı yana bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.Sözleşme tarafları adres bildirim yükümlülüklerine uymadıkları takdirde , sözleşmenin 1.maddesinde yazılı adreslere Tebligat kanunu 21.maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.
 
17.SON HÜKÜMLER: İş bu sözleşme ----------------tarihinde iki nüsha ve 17 madde olarak taraf iradeleri doğrultusunda hazırlanarak imza edilmiştir.


 Copyright © 2012,Törün İnşaat - Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.